THE 2020 SOVEREIGN ASIAN ART PRIZE

#Zhou Changjiang